Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > O nás > Strategická vízia, poslanie, ciele

 

Strategická vízia, poslanie, ciele

 

POSLANIE

Našim poslaním je:

 • dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán,
 • byť pohotový voči ich požiadavkám,
 • zabezpečiť dôstojnú jeseň života prijímateľom sociálnych služieb (ďalej PSS), 
 • ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zvyšovať spokojnosť PSS a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami,
 • motivovať zamestnancov k správnemu pochopeniu plnenia pracovných povinností,
 • dosiahnuť stabilitu a efektívne hospodárenie.

VÍZIA

Našou víziou je:

 • vytvárať komplexný program služieb pre PSS podľa ich individuálnych potrieb, sociálneho  a zdravotného stavu, ktorý im má pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené,  aby boli schopní naplno, s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života,
 • neizolovať PSS v prostredí zariadenia, ale vytvárať aktívne väzby s okolím,
 • pracovať na neustálom zlepšovaní všetkých služieb a systému manažérstva kvality,
 • vytvárať tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti PSS. 

HODNOTY:

    Každý zamestnanec voči PSS:

 • svojou službou, postojom, prácou vyjadruje prvoradý záujem o PSS,
 • prihliada na individuálne potreby PSS a plní ich v čo najväčšej možnej miere,
 • rešpektuje vo všetkých ohľadoch právo na súkromie PSS,
 • zachováva dôvernosť informácii získaných pri svojej práci,
 • mlčí o všetkých získaných informáciách o PSS,
 • podporuje záujem PSS pri využívaní všetkých ponúkaných službách,
 • správa sa úctivo, čestne a zodpovedne ku PSS,
 • nezneužíva dôveru PSS a právo na sebarealizáciu PSS,
 • poskytuje pravdivé a zrozumiteľné informácie PSS,
 • rešpektuje jedinečnosť každého PSS,
 • rešpektuje PSS bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie.

 

    Každý zamestnanec voči zamestnávateľovi:

 • poskytuje služby len v rámci hraníc vlastnej kompetencie,
 • je si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení,
 • robí odborne a eticky podložené rozhodnutia,
 • uvedomuje si povinnosť profesionálnej starostlivosti o seba,
 • má záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie,
 • snaží sa o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce,
 • má sebaúctu, sebadôveru a zodpovednosť,
 • spolupracuje na plnení poslania a cieľov a na realizácii systému manažérstva kvality

CIELE:

    Našim cieľom je:

 • zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť PSS,
 • neustále monitorovať spokojnosť PSS,
 • zabezpečiť odbornosť služieb orientovaných na PSS,
 • udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov,
 • efektívne využívať finančné zdroje a 
 • udržiavať a zlepšovať manažment kvality. 


 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > O nás > Strategická vízia, poslanie, ciele

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies