Domov jesene života - rozpočtová organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk
Znak DOMOV JESENE ŽIVOTA (odkaz na titulnú stránku)

DOMOV JESENE ŽIVOTA - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 

Cesta: Titulka > ONLINE REZERVÁCIA NÁVŠTEV

 

Strategická vízia, poslanie, ciele

 

POSLANIE

Našim poslaním je:

 • dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zainteresovaných strán,
 • byť pohotový voči ich požiadavkám,
 • zabezpečiť dôstojnú jeseň života prijímateľom sociálnych služieb (ďalej PSS), 
 • ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zvyšovať spokojnosť PSS a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami,
 • motivovať zamestnancov k správnemu pochopeniu plnenia pracovných povinností,
 • dosiahnuť stabilitu a efektívne hospodárenie.

VÍZIA

Našou víziou je:

 • vytvárať komplexný program služieb pre PSS podľa ich individuálnych potrieb, sociálneho  a zdravotného stavu, ktorý im má pomáhať prijať obdobie staroby a problémy s ním spojené,  aby boli schopní naplno, s radosťou, nádejou a chuťou plnohodnotne prežívať jeseň života,
 • neizolovať PSS v prostredí zariadenia, ale vytvárať aktívne väzby s okolím,
 • pracovať na neustálom zlepšovaní všetkých služieb a systému manažérstva kvality,
 • vytvárať tím, ktorému záleží na kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti PSS. 

HODNOTY:

    Každý zamestnanec voči PSS:

 • svojou službou, postojom, prácou vyjadroval prvoradý záujem o PSS,
 • prihliadal na individuálne potreby PSS a plnil ich v čo najväčšej možnej miere,
 • rešpektoval vo všetkých ohľadoch  právo na súkromie PSS,
 • zachovával dôvernosť informácii získaných pri svojej práci,
 • mlčal o všetkých získaných informáciách o PSS,
 • podporoval záujem PSS pri využívaní všetkých ponúkaných službách,
 • správal sa úctivo, čestne a zodpovedne ku PSS,
 • nezneužíval dôveru PSS a právo na sebarealizáciu PSS,
 • poskytoval pravdivé a zrozumiteľné informácie PSS,
 • rešpektoval jedinečnosť každého PSS,
 • rešpektoval PSS bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, materinský jazyk, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie.

 

    Každý zamestnanec voči zamestnávateľovi:

 • poskytoval služby len v rámci hraníc vlastnej kompetencie,
 • bol si vedomý svojich odborných a profesijných obmedzení,
 • robil odborne a eticky podložené rozhodnutia,
 • uvedomoval si povinnosť profesionálnej starostlivosti o seba,
 • mal záujem o svoj ďalší rozvoj a vzdelávanie,
 • snažil sa o dosiahnutie a udržanie vysokej profesionality pri výkone svojej práce,
 • mal sebaúctu, sebadôveru a zodpovednosť,
 • spolupracoval na plnení poslania a cieľov a na realizácii systému manažérstva kvality


CIELE:

    Našim cieľom je:

 • zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť PSS,
 • neustále monitorovať spokojnosť PSS,
 • zabezpečiť odbornosť služieb orientovaných na PSS,
 • udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov,
 • efektívne využívať finančné zdroje a 
 • udržiavať a zlepšovať manažment kvality. 


 

Kontext

Umiestnenie: Menu > Mapa stránok > O nás > Strategická vízia, poslanie, ciele

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku  

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.